§ 6. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  6.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.