§ 5. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  5.
1.
Szef WDT wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy i szefów delegatur.
2.
Szef WDT do wykonywania w jego imieniu czynności określonych w § 2 może upoważnić:
1)
zastępcę Szefa WDT;
2)
głównych specjalistów;
3)
szefów delegatur;
4)
inspektorów WDT.
3. 4
 Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.104.975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.