§ 3. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  3.
Zadania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w stosunku do:
1)
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2) 1
 przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń technicznych.
1 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.104.975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.