§ 2. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  2.
Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:
1)
wykonywanie czynności dozoru technicznego nad określonymi w odrębnych przepisach urządzeniami technicznymi, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej "ustawą";
2)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, określonymi w odrębnych przepisach;
3)
wydawanie - na podstawie odrębnych przepisów - świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;
4)
wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy;
5)
prowadzenie:
a)
usystematyzowanego wykazu urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,
b)
ewidencji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,
c)
ewidencji wydanych świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;
6)
szkolenie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;
7)
egzaminowanie inspektorów WDT i kandydatów na inspektorów WDT;
8)
przygotowywanie rocznych planów pracy WDT i rocznych sprawozdań z działalności WDT oraz przedkładanie ich Ministrowi Obrony Narodowej;
9)
analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałą ocenę stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;
10)
uzgadnianie opracowanych przez właściwe podmioty programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
11)
współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
12)
inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
13)
inicjowanie:
a)
działalności normalizacyjnej, a także współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
b)
opracowywania projektów warunków technicznych dla specjalistycznych urządzeń technicznych,
c)
przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
d)
działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwarzających i użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
14)
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych i organizowanie doradztwa w tym zakresie.