§ 1. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"WDT" - należy przez to rozumieć Wojskowy Dozór Techniczny;
2)
"specjalistycznych urządzeniach technicznych" - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji, podlegające dozorowi technicznemu WDT;
3)
"inspektorach WDT" - należy przez to rozumieć żołnierzy WDT, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego.