Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. - Dz.U.1999.96.1124 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1124

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1999 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka morska,
2)
transport,
3)
turystyka.
3. 1
Minister jest dysponentem części 21, 39 i 40 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

1) Przedsiębiorstwo Państwowe "Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie,

2) Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie,

3) Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie,

4) Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,

5) Główny Inspektor Kolejnictwa,

6) Instytut Morski w Gdańsku,

7) Instytut Turystyki w Warszawie,

8) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

9) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

10) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

11) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

12) Izba Morska w Szczecinie,

13) Wyższa Szkoła Morska w Gdyni,

14) Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,

15) Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie,

16) Urząd Morski w Gdyni,

17) Urząd Morski w Słupsku,

18) Urząd Morski w Szczecinie,

19) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,

20) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,

21) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,

22) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,

23) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Krakowie,

24) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,

25) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,

26) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

27) Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie,

28) Polska Organizacja Turystyczna.

1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2000 r. (Dz.U.00.8.105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.