§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. - Dz.U.2000.50.591 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 1124 i z 2000 r. Nr 8, poz. 105).