§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. - Dz.U.2000.50.591 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka morska,
2)
transport.
3.
Minister jest dysponentem części 21 i 39 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia.