Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2323

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) gospodarka wodna;
2) środowisko.
3.  Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 1  

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ŚRODOWISKA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

3) (uchylony);

4) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2480) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.