Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1058

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) administracja publiczna;
2) sprawy wewnętrzne;
3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
3.  Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Komendant Główny Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

5) Komendant Służby Ochrony Państwa;

6) Szef Obrony Cywilnej Kraju;

7) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.