Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Dz.U.2000.50.590 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.590

Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
administracja publiczna,
2)
sprawy wewnętrzne,
3)
wyznania religijne.
3.
Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art.34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 85, poz. 941 i z 2000 r. Nr 8, poz. 102).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Komendant Główny Policji,

2) Komendant Główny Straży Granicznej,

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju,

4a) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,

4b) Szef Biura Ochrony Rządu,

5) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

6) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,

7) Wyższa Szkoła Policji,

8) Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

9) Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi,

10) (skreślony),

11) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare,

12) Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

13) Centrum Personalizacji Dokumentów.

1 Załącznik:

- punkty 12 i 13 dodane przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.01.18.212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

- punkty 4a i 4b dodane przez § 1 pkt 1 oraz punkt 10 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 września 2001 r. (Dz.U.01.101.1091) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 2001 r.