Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.248.1491

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne.
3.
Minister jest dysponentem części 42 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
5.
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Komendant Główny Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

5) Szef Obrony Cywilnej Kraju;

6) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.