Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2318

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) kultura fizyczna;
2) turystyka.
3.  Minister jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.