Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1262

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa.
3.
Minister jest dysponentem części 36 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.