Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. - Dz.U.2000.50.589 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.589

Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
architektura i budownictwo,
2)
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
3)
rozwój regionalny.
3.
Minister pełni funkcję Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.
4.
Minister jest dysponentem części 18, 27 i 34 budżetu państwa.
5.
Obsługę ministra zapewnia odpowiednio Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
6.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

1) Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

2) Główny Geodeta Kraju,

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż",

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet",

7) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast",

8) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud",

9) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal",

10) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.