Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2331

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) gospodarka;
4) instytucje finansowe;
5) rozwój regionalny.
3.  Minister jest dysponentem części 19, 20 i 34 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia w zakresie działów administracji rządowej:
1) gospodarka oraz rozwój regionalny - Ministerstwo Rozwoju;
2) budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe - Ministerstwo Finansów.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) Prezes Głównego Urzędu Miar;

5) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

6) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.