Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2261

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) gospodarka;
3) turystyka.
3.  Minister jest dysponentem części 18, 20 i 40 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.