Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1250

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.
3.  Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) Główny Lekarz Weterynarii;

4) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.