Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2267

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) praca;
2) zabezpieczenie społeczne;
3) rodzina.
3.  Minister jest dysponentem części 31, 44 i 63 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5.  Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.