Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Dz.U.2019.2267 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2267

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
praca;
2)
zabezpieczenie społeczne;
3)
rodzina.
3. 
Minister jest dysponentem części 31, 44 i 63 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5. 
Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.