Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2329

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) praca;
2) zabezpieczenie społeczne;
3) rodzina.
3.  Minister jest dysponentem części 31, 44 i 63 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5.  Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.