Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1723

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
rodzina;
2)
zabezpieczenie społeczne;
3) 1
 praca.
3.  2
 Minister jest dysponentem części 63, 44 i 31 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
5. 
Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1473) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.