Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.32.304

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
praca,
2)
zabezpieczenie społeczne.
3. 
Minister jest dysponentem części 31 i 44 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
5. 
Ministrowi podlega Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Minister wykonuje zadania w zakresie reformy zabezpieczenia społecznego.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1339).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.