§ 3. - Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.32.304

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2002 r.
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1339).