§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.32.304

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2002 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
praca,
2)
zabezpieczenie społeczne.
3. 
Minister jest dysponentem części 31 i 44 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
5. 
Ministrowi podlega Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.