Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.724

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2020 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
3.  Minister jest dysponentem części 28 i 67 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.