Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2254

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
3.  Minister jest dysponentem części 24 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5.  Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.