§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.970 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
2)
kultura fizyczna.
3. 
Minister jest dysponentem części 24 i 25 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
5. 
Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.