Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "ministrem".
2.  1  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) rozwój regionalny.
3.  2  Minister jest dysponentem części 18 i 34 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
5.  3  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 4  

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI INWESTYCJI I ROZWOJU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Geodeta Kraju;

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
3 § 1 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
4 Załącznik dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.