Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa. - Dz.U.2017.2322 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2322

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
łączność;
3)
transport.
3. 
Minister jest dysponentem części 18, 26 i 39 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Główny Geodeta Kraju;

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

5) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.