Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.28.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1972 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 11, poz. 77) zarządza się, co następuje:
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska jest naczelnym organem administracji państwowej w zakresie ustalonym w art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 11, poz. 77).
Do zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska należą sprawy:
1) 1
programowania i zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek osadniczych,
2) 2
gospodarki terenami w miastach,
3)
gospodarki mieszkaniowej,
4)
gospodarki komunalnej,
5)
geodezji i kartografii,
6)
wywłaszczania nieruchomości,
7)
państwowego nadzoru nad budownictwem powszechnym i budownictwem specjalnym w zakresie gospodarki komunalnej,
8)
normatywów projektowania dla budownictwa powszechnego i budownictwa specjalnego w zakresie gospodarki komunalnej,
9)
ochrony naturalnego środowiska, w szczególności ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zieleni oraz powietrza atmosferycznego.
W wymienionych w § 2 dziedzinach działalności do zadań Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska należy:
1)
w dziedzinie programowania i zagospodarowania przestrzennego:
a)
ustalanie przepisów, normatywów i norm dotyczących planów miejscowych, planów realizacyjnych i wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi,
b)
ustalanie zasad i trybu wydawania decyzji w sprawach lokalizacji szczegółowej inwestycji oraz w sprawach zmian sposobu wykorzystania terenu i ustalania stref ochronnych,
c) 3
ustalanie zasad koordynacji inwestycji budownictwa ogólnego i komunalnego na terenach miast oraz działalności służb inwestycyjnych działających w zakresie tego budownictwa,
d) 4
ustalanie zasad przygotowania terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące dla ludności nierolniczej oraz terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe na terenie miast;
2) 5
w dziedzinie gospodarki terenami w miastach ustalanie zasad:
a)
przekazywania terenów państwowych w użytkowanie,
b)
oddawania terenów państwowych w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków na tych terenach,
c)
uznawania terenów za obszary urbanizacyjne;
3)
w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej:
a)
wytyczanie kierunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zasad jego programowania,
b) 6
ustalanie zasad projektowania, finansowania oraz warunków realizacji budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczej,
c)
koordynacja budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego,
d)
ustalanie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi o charakterze miejskim,
e)
wytyczanie kierunków rozwoju i zasad świadczenia usług mieszkaniowych,
f)
opracowywanie zasad rozdziału mieszkań i nadzór nad publiczną gospodarką lokalami,
g)
ustalanie zasad współdziałania organów administracji domów mieszkalnych z samorządem mieszkańców,
h)
koordynacja międzyresortowa usług mieszkaniowych;
4)
w dziedzinie gospodarki komunalnej:
a) 7
ustalanie kierunków rozwoju oraz zasad programowania, projektowania, eksploatacji i funkcjonowania urządzeń:

– zaopatrzenia w wodę ludności miast, a także na innych terenach osadniczych w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi,

– odprowadzania oraz oczyszczania ścieków miejskich,

– melioracji miejskich,

– dróg - wraz z ich wyposażeniem - w miastach, a także na innych terenach osadniczych w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi,

– komunikacji miejskiej,

– terenów zieleni miejskiej (parki, zieleń osiedlowa i przyuliczna, ogrody działkowe, lasy komunalne) i cmentarzy,

– służących do utrzymania porządku i czystości w miastach, a także na innych terenach osadniczych w zakresie ustalonym przez wojewodów,

– zbiorowego ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych, z wyjątkiem elektrociepłowni i ciepłowni centralnych,

– oświetlenia ulic i placów publicznych,

– zapewniających wykonywanie usług komunalnych (z wyjątkiem hoteli i pokoi gościnnych) w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

– ogrodów zoologicznych,

b) 8
koordynacja międzyresortowa usług:

– komunalnych, z wyjątkiem usług kominiarskich, hotelowych, wynajmowania pokoi gościnnych oraz ochrony przeciwpożarowej,

– instalacyjno-dźwigowych, z wyjątkiem montażu dźwigów przemysłowych;

5)
w dziedzinie geodezji i kartografii:
a)
programowanie, planowanie, koordynacja, wykonywanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii dla potrzeb gospodarki narodowej i obronności kraju, z wyjątkiem zadań przekazanych do wykonania służbom geodezyjnym innych resortów, oraz ustalanie przepisów i normatywów dotyczących geodezji i kartografii,
b)
koordynacja ustalania organizacji i zakresu działania służb geodezyjnych innych resortów oraz koordynacja i kontrolowanie fachowej działalności tych służb,
c)
rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz ewidencja gruntów, budynków i urządzeń w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi,
d)
prowadzenie składnic geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawy reprodukcji i obiegu materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
6) 9
w dziedzinie wywłaszczania nieruchomości - opracowywanie przepisów i wytycznych,
7)
w dziedzinie państwowego nadzoru nad budownictwem powszechnym i budownictwem specjalnym w zakresie gospodarki komunalnej wykonywanie:
a)
zadań państwowego nadzoru budowlanego,
b)
innych zadań określonych ustawą z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91), z wyjątkiem:

– ustalania warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych w budownictwie powszechnym,

– dopuszczania do stosowania nowych materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych oraz nowych metod budowlanych w budownictwie powszechnym,

– ustalania zasad sporządzania i zatwierdzania opracowań projektów typowych, które ustala Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska,

– ustalania zasad i warunków umów o wykonanie prac projektowych, robót budowlanych oraz zasad odbioru robót budowlanych,

– ustalania na podstawie wytycznych Rady Ministrów zasad koordynacji, organizacji i pracy państwowych jednostek projektowania,

– zastrzeżonych do zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych spraw budownictwa specjalnego;

8)
w dziedzinie normatywów projektowania - ustalanie tych normatywów dla obiektów budowlanych budownictwa powszechnego oraz budownictwa specjalnego w zakresie gospodarki komunalnej;
9)
w dziedzinie ochrony środowiska:
a)
nadzór i kontrola w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem łącznie z nakładaniem kar pieniężnych, określonych w art. 160 Prawa wodnego,
b)
ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
c)
prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju ochrony środowiska,
d)
opiniowanie lokalizacji inwestycji pod względem ochrony środowiska,
e)
bilansowanie i kontrola źródeł szkodliwych zanieczyszczeń,
f)
ocena stanu jakości środowiska,
g)
inicjowanie, opiniowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej oraz produkcji urządzeń oczyszczających,
h)
nadzór i kontrola w zakresie gospodarki ściekami,
i)
inicjowanie i opiniowanie programów rozwoju nowej techniki i technologii, ograniczających lub zapobiegających nadmiernemu zanieczyszczeniu środowiska,
j)
ustalanie norm dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i standardów jakości środowiska,
k)
prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej i popularyzacyjnej w zakresie ochrony środowiska,
l)
koordynacja międzyresortowa w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska,
ł)
ustalanie kierunków i metod realizacji walki z hałasem, z wyłączeniem spraw objętych przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,
m)
ustalanie kierunków unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i komunalnych, mających wpływ na zanieczyszczanie środowiska w stopniu naruszającym jego równowagę;
10) 10
w dziedzinie budownictwa komunalnego - ustalanie w miastach zasad organizacji i wykonawstwa:
a)
remontów kapitalnych budynków mieszkalnych i innych obiektów budownictwa powszechnego,
b)
remontów kapitalnych urządzeń komunalnych,
c)
drobnych inwestycji urządzeń komunalnych i budownictwa powszechnego.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wykonując zadania określone w § 3:
1)
określa kierunki działalności resortu oraz zapewnia warunki i pomoc w ich realizacji,
2)
opracowuje projekty i wydaje przepisy prawne w zakresie całokształtu działalności resortu,
3)
opracowuje prognozy rozwoju poszczególnych dziedzin działalności oraz ustala zasady planowania i kierowania działalnością jednostek administracyjnych i gospodarczych resortu,
4)
opracowuje projekty planów w zakresie całokształtu działalności ministerstwa oraz dokonuje podziału zadań i środków niezbędnych do ich realizacji dla jednostek podporządkowanych,
5)
tworzy przedsiębiorstwa i inne podporządkowane jednostki organizacyjne,
6)
inicjuje i ustala kierunki oraz metody realizacji postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego,
7)
ustala kierunki prac naukowo-badawczych oraz koordynuje i nadzoruje ich realizację i zastosowanie,
8)
stwarza warunki dla działalności twórczej związanej z rozwojem miast i innych jednostek osadniczych oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
a)
inicjuje i popiera prace naukowe, konkursy i wystawy,
b)
przyznaje i wnioskuje przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia twórcze,
c)
popiera działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz ustala zasady i formy współdziałania jednostek organizacyjnych resortu z tymi organizacjami,
9)
prowadzi współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną z zagranicą,
10)
wnioskuje w sprawach kształcenia kadr kwalifikowanych dla potrzeb resortu oraz współdziała z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w zakresie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania kadr,
11)
opiniuje i stawia wnioski w sprawach polityki zatrudnienia i płac, zawiera układy zbiorowe pracy oraz ustala w ramach obowiązujących przepisów zasady wynagradzania w dziedzinach nie objętych układami zbiorowymi pracy,
12)
prowadzi działalność w zakresie informacji, publikacji i wydawnictw resortowych oraz organizuje systemy informatyczne w zakresie zadań resortu,
13)
ustala zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz kierunki organizacji produkcji maszyn i urządzeń, wyposażenia technicznego dla podległych i nadzorowanych jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
14)
opiniuje i wnioskuje w sprawach ustalania cen, opłat i stawek taryfowych,
15)
wnioskuje w sprawach doskonalenia systemu ekonomiczno-finansowego, planowania i sprawozdawczości poszczególnych dziedzin działalności resortu,
16)
podejmuje inne czynności niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przy wykonywaniu swoich zadań współdziała z naczelnymi i terenowymi organami administracji państwowej, centralnymi organizacjami spółdzielczymi i organizacjami społecznymi, sprawuje merytoryczną kontrolę działalności wydziałów w urzędach terenowych organów administracji państwowej w dziedzinach odpowiednich do zakresu swego działania oraz sprawuje nadzór nad:
1)
przedsiębiorstwami, zjednoczeniami, jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i technicznego oraz innymi organizacjami gospodarczymi bezpośrednio mu podporządkowanymi,
2)
działalnością jednostek gospodarki uspołecznionej i innych osób prawnych oraz osób fizycznych w dziedzinach działalności, w których pełni funkcje naczelnego organu administracji państwowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 3 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 § 3 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
5 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
6 § 3 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
7 § 3 pkt 4 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
8 § 3 pkt 4 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
9 § 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
10 § 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
11 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.