§ 4. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.28.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.
§  4.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wykonując zadania określone w § 3:
1)
określa kierunki działalności resortu oraz zapewnia warunki i pomoc w ich realizacji,
2)
opracowuje projekty i wydaje przepisy prawne w zakresie całokształtu działalności resortu,
3)
opracowuje prognozy rozwoju poszczególnych dziedzin działalności oraz ustala zasady planowania i kierowania działalnością jednostek administracyjnych i gospodarczych resortu,
4)
opracowuje projekty planów w zakresie całokształtu działalności ministerstwa oraz dokonuje podziału zadań i środków niezbędnych do ich realizacji dla jednostek podporządkowanych,
5)
tworzy przedsiębiorstwa i inne podporządkowane jednostki organizacyjne,
6)
inicjuje i ustala kierunki oraz metody realizacji postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego,
7)
ustala kierunki prac naukowo-badawczych oraz koordynuje i nadzoruje ich realizację i zastosowanie,
8)
stwarza warunki dla działalności twórczej związanej z rozwojem miast i innych jednostek osadniczych oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
a)
inicjuje i popiera prace naukowe, konkursy i wystawy,
b)
przyznaje i wnioskuje przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia twórcze,
c)
popiera działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz ustala zasady i formy współdziałania jednostek organizacyjnych resortu z tymi organizacjami,
9)
prowadzi współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną z zagranicą,
10)
wnioskuje w sprawach kształcenia kadr kwalifikowanych dla potrzeb resortu oraz współdziała z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w zakresie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania kadr,
11)
opiniuje i stawia wnioski w sprawach polityki zatrudnienia i płac, zawiera układy zbiorowe pracy oraz ustala w ramach obowiązujących przepisów zasady wynagradzania w dziedzinach nie objętych układami zbiorowymi pracy,
12)
prowadzi działalność w zakresie informacji, publikacji i wydawnictw resortowych oraz organizuje systemy informatyczne w zakresie zadań resortu,
13)
ustala zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz kierunki organizacji produkcji maszyn i urządzeń, wyposażenia technicznego dla podległych i nadzorowanych jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
14)
opiniuje i wnioskuje w sprawach ustalania cen, opłat i stawek taryfowych,
15)
wnioskuje w sprawach doskonalenia systemu ekonomiczno-finansowego, planowania i sprawozdawczości poszczególnych dziedzin działalności resortu,
16)
podejmuje inne czynności niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.