§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.28.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.
§  2.
Do zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska należą sprawy:
1) 1
programowania i zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek osadniczych,
2) 2
gospodarki terenami w miastach,
3)
gospodarki mieszkaniowej,
4)
gospodarki komunalnej,
5)
geodezji i kartografii,
6)
wywłaszczania nieruchomości,
7)
państwowego nadzoru nad budownictwem powszechnym i budownictwem specjalnym w zakresie gospodarki komunalnej,
8)
normatywów projektowania dla budownictwa powszechnego i budownictwa specjalnego w zakresie gospodarki komunalnej,
9)
ochrony naturalnego środowiska, w szczególności ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zieleni oraz powietrza atmosferycznego.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.