Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka;
2)
praca;
3)
rozwój regionalny;
4)
turystyka;
5)
zabezpieczenie społeczne.
3.
Minister jest dysponentem części 20, 31, 34, 40 i 44 budżetu państwa.
4.
Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
5.
Organami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
3)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Minister wykonuje zadania w zakresie reformy zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.