§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.106.1120

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r.