§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.106.1120

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2004 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka;
2)
praca;
3)
rozwój regionalny;
4)
turystyka.
3.
Minister jest dysponentem części 20, 31, 34 i 40 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra do dnia 3 maja 2004 r. zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a od dnia 4 maja 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
5.
Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
3)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.