§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.97.867

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2002 r.