§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.97.867

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka,
2)
rozwój regionalny,
3)
turystyka.
3. 
Minister jest dysponentem części 20, 34 i 40 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki.
5. 
Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar,
2)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
3)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.