Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.97.867

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka,
2)
rozwój regionalny,
3)
turystyka.
3. 
Minister jest dysponentem części 20, 34 i 40 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki.
5. 
Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar,
2)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
3)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2002 r.