§ 7. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów oraz uprawnienia Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.18.96 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
§  7.
1.
Pracownicy Ministerstwa Finansów oraz izb skarbowych, wykonujący lub nadzorujący na podstawie odpowiedniego upoważnienia czynności w zakresie kontroli finansowej i inspekcji cen, są uprawnieni do:
1)
wstępu i poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej na podstawie legitymacji służbowej i upoważnienia do wykonywania kontroli oraz nadzorowania czynności kontrolnych,
2)
żądania udostępnienia pełnej dokumentacji i ewidencji w zakresie gospodarki finansowej, obrotu materiałami, wyrobami i środkami trwałymi oraz ewidencji papierów wartościowych, depozytów, dokumentów rozliczeniowych, płatniczych i kasowych, a także innych dokumentów związanych z działalnością finansową kontrolowanych jednostek,
3)
zbierania danych i informacji dotyczących działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą również w innych jednostkach organizacyjnych bez dodatkowego upoważnienia,
4)
zbierania informacji oraz zabezpieczania dokumentów i innych dowodów w razie uzasadnionego podejrzenia, że zostało popełnione przestępstwo na szkodę państwa lub jednostki gospodarki uspołecznionej,
5)
żądania od jednostek kontrolowanych sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
2.
Pracownicy Ministerstwa Finansów oraz izb skarbowych, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ust. 1, nie podlegają rewizji osobistej, przewidzianej w wewnętrznych regulaminach jednostek organizacyjnych.