§ 6. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów oraz uprawnienia Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.18.96 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
§  6.
1.
Do zadań izb skarbowych z zakresu cen należy:
1)
ustalanie cen urzędowych towarów i usług, mających lokalne znaczenie, jeżeli towary te i usługi nie są objęte cennikami powszechnie obowiązującymi,
2)
prowadzenie kontroli i analizy cen oraz marż handlowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:
a)
prawidłowości sporządzania kalkulacji cen, w tym kosztów, zysku, podatku obrotowego oraz dotacji przedmiotowych,
b)
przestrzegania zasad ustalania cen regulowanych,
c)
poziomu cen umownych oraz kosztów i rentowności wyrobów i usług, dla których są ustalane te ceny,
d)
zasad stosowania cen (ze względu na szczeble obrotu towarowego, gatunki i klasy, jakość),
e)
zasad uwidaczniania cen w jednostkach handlowych i usługowych oraz zaokrąglania cen;
3)
decydowanie o odroczeniu wprowadzenia przez jednostkę gospodarczą zamierzonej podwyżki ceny umownej i regulowanej;
4)
sporządzanie okresowych ocen stanu dyscypliny ustalania cen przez sprzedawców;
5)
ustalanie nienależnych kwot podlegających zwrotowi nabywcy i kwot dodatkowych podlegających wpłaceniu do budżetu państwa;
6)
prowadzenie analizy:
a)
kształtowania się podaży i popytu oraz stanu równowagi na poszczególnych rynkach,
b)
kształtowania się cen, kosztów produkcji poszczególnych towarów (grup towarów) i usług oraz rentowności;
7)
przedstawianie Ministrowi Finansów, w wyniku dokonanej kontroli lub analizy cen, wniosków w sprawie nałożenia na sprzedawców obowiązku obniżenia ceny lub stosowania w miejsce cen umownych cen regulowanych, jeżeli sprzedawca pobiera rażąco wysoką cenę;
8)
współdziałanie z innymi organami w zakresie kontroli cen, badania i kształtowania się cen i kosztów oraz w zakresie kontroli jakości wyrobów.
2.
Minister Finansów określa, które izby skarbowe są właściwe w sprawach z zakresu cen, oraz ustala terytorialny zasięg ich działania w tych sprawach.