Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1841

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) budżet;
3) finanse publiczne;
4) instytucje finansowe;
5) rozwój regionalny.
3.  Minister jest dysponentem części 18, 19 i 34 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia w zakresie:
1) działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i działu administracji rządowej rozwój regionalny - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
2) działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe - Ministerstwo Finansów.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Geodeta Kraju;
2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
4) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
5) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
6) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.