§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2268

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie.
3. 
Minister jest dysponentem części 30 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.