Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2268

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie.
3.  Minister jest dysponentem części 30 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.