Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1055

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie.
3.  Minister jest dysponentem części 30 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2019 r.