Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.216.1591

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie.
3.
Minister jest dysponentem części 30 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.