§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.131.907

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 14 lipca 2006 r.