§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.131.907

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2006 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie.
3.
Minister jest dysponentem części 30 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.