Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.18.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1982 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Cen.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen (Dz. U. Nr 7, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. Do zakresu działania Ministra do Spraw Cen należy:
1) ustalanie cen urzędowych towarów i usług, objętych uchwalonym przez Sejm wykazem towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe, z wyjątkiem towarów i usług, których ceny ustalają inne organy administracji państwowej, upoważnione przez Radę Ministrów,
2) określanie zasad ustalania przez sprzedawców lub ich zrzeszenia cen regulowanych, z wyjątkiem zasad określanych przez inne organy administracji państwowej, upoważnione przez Radę Ministrów,
3) ustalanie marż handlowych urzędowych, z wyjątkiem marż ustalanych przez inne organy administracji państwowej, upoważnione przez Radę Ministrów,
4) określanie zasad obliczania lub ustalanie stawek zysku uwzględnianych w cenach urzędowych i regulowanych,
5) określanie zasad i trybu sporządzania wniosków o ustalenie:
a) cen urzędowych,
b) marż handlowych urzędowych,
c) stawek zysku uwzględnianych w kalkulacjach cen i marż handlowych,
6) określanie zasad:
a) ustalania, na potrzeby kształtowania cen, kosztów uzasadnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52).
b) sporządzania kalkulacji, na potrzeby ustalania cen i marż handlowych, stanowiących podstawę opracowania wniosków, o których mowa w pkt 5,
c) zaokrąglania cen stosowanych w obrocie towarowym realizowanym przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
d) stosowania cen (np. cen zbytu, hurtowych, detalicznych),
e) uwidaczniania cen,
7) prowadzenie analizy rynku i decydowania o wprowadzeniu obowiązku stosowania cen regulowanych na towary i usługi, jeżeli sprzedawca wykorzystując sytuację monopolistyczną osiąga poziom zysku rażąco odbiegający od poziomu przeciętnego,
8) prowadzenie analizy kształtowania się cen, kosztów i rentowności, a także stanu równowagi rynkowej, oraz przedstawianie właściwym organom administracji państwowej i jednostkom gospodarki uspołecznionej wniosków w sprawie polityki inwestycji i importu, zmierzających do lepszego dostosowania wielkości i struktury podaży do popytu,
9) sporządzanie prognoz zmian poziomu i struktury cen oraz programów zmian cen urzędowych,
10) inicjowanie i prowadzenie negocjacji, a także zawieranie porozumień z przedstawicielami sprzedawców środków spożycia i usług dla ludności oraz przedstawicielami konsumentów, jak również przedstawicielami sprzedawców środków produkcji i przedstawicielami ich nabywców w sprawie polityki cen na ważniejsze grupy towarów i usług,
11) kontrolowanie przestrzegania przez jednostki gospodarki uspołecznionej i jednostki gospodarki nie uspołecznionej:
a) zasad ustalania cen regulowanych,
b) innych zasad obowiązujących przy ustalaniu i stosowaniu cen, o których mowa w pkt 5 i 6,
c) stosowania cen urzędowych i regulowanych oraz marż handlowych urzędowych,
12) określanie sposobu przeprowadzania kontroli cen,
13) prowadzenie badań funkcjonowania systemów cen oraz prac naukowo-badawczych, a także działalności informacyjnej, popularyzacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej w dziedzinie cen,
14) organizowanie współpracy w dziedzinie cen z państwami członkowskimi Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w zakresie doskonalenia systemu cen stosowanych w obrocie krajowym,
15) tworzenie systemu przepływu informacji o zmianach cen oraz informowanie opinii publicznej o ważniejszych problemach cen,
16) wydawanie Dziennika Urzędowego Cen.
§  2.
1. Minister do Spraw Cen wykonuje swoje zadania, o których mowa w § 1:
1) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - w zakresie zapewnienia spójności zmian cen urzędowych z celami ogólnospołecznymi i gospodarczymi,
2) w uzgodnieniu z Ministrem Finansów - w zakresie:
a) ustalania stawek zysku,
b) ustalania cen urzędowych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, soli, benzyny, oleju napędowego, złota i innych metali szlachetnych,
c) ustalania cen na poziomie wymagającym dotowania z budżetu Państwa,
d) określania, na potrzeby kształtowania cen, zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych,
3) w uzgodnieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego - w zakresie ustalania cen urzędowych na środki produkcji mające podstawowe znaczenia dla kosztów wytwarzania i będące przedmiotem obrotów handlu zagranicznego,
4) po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki Materiałowej - w zakresie ustalania cen na środki produkcji mające podstawowe znaczenie dla kosztów wytwarzania oraz prowizji zbytu i narzutów zaopatrzenia stosowanych w obrocie zaopatrzeniowym,
5) po zasięgnięciu opinii Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług - w zakresie ustalania cen detalicznych i marż handlowych w obrocie rynkowym oraz określania warunków sprzedaży (loco, franco).
2. Minister do Spraw Cen współdziała z:
1) Ministrem Finansów w zakresie kształtowania stawek podatku obrotowego oraz dotacji przedmiotowych,
2) właściwymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych w zakresie kształtowania polityki cen, a w szczególności w uzgodnieniu z nimi ustala ceny urzędowe, marże handlowe urzędowe oraz określa zasady ustalania cen regulowanych,
3) Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badania kształtowania się cen i kosztów oraz przepływu informacji o zmianach cen,
4) Polskim Komitetem Normalizacji, Miar i Jakości w zakresie kontroli jakości wyrobów.
§  3. Przez marże handlowe, o których mowa w § 1 pkt 3, 5, 6 i 11 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, należy rozumieć również prowizje i narzuty do cen.
§  4. Tracą moc:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Cen (Dz. U. Nr 22, poz. 94),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie uwidaczniania cen artykułów wystawionych na sprzedaż oraz świadczonych usług (Dz. U. Nr 37, poz. 235),
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen (Dz. U. Nr 20, poz. 110).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.