Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna. - Dz.U.2022.1503 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1503

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
1. 
Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1)
wspieranie organów administracji rządowej w realizowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony państwa oraz analizowanie stanu ich realizacji;
2)
inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z zakresu bezpieczeństwa i obrony państwa, a także współpraca z organami administracji rządowej w tym zakresie;
3)
analizowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych i systemowych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.
1. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1)
powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2)
zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2022 r.