Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2119

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
Do zakresu działania ministra należy:
1)
nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, ministrów wykonujących zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2)
kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów:
1)
żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2)
przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1)
powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2)
zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 października 2022 r.